Categories
Terms and Conditions

Algemene voorwaarden {{brandName}}

Artikel 1: Definities

Onderstaande definities worden in deze voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvrager De particulier of het bedrijf die een offerte heeft aangevraagd voor één of meerdere vakspecialisten.
(online) Account De online omgeving waar de Deelnemer kan inloggen en de Instellingen van de Deelnemer kunnen worden beheerd.
Advertentiekosten De kosten van alle inspanningen die Homedeal doet met een directe relatie tot het aanbieden van Offerteaanvragen aan de Deelnemers, waaronder zoekmachine- en marketingkosten.
Algemene Voorwaarden De in dit document beschreven voorwaarden.
Binnen/Buiten de bundel Heeft betrekking op Homedeal Select: Aanvragen Binnen de bundel verlagen het Reactietegoed, aanvragen Buiten de bundel verhogen de factuur.
Bundel Heeft betrekking op Homedeal Select: de hoogte van het vaste maandbedrag aan Reactietegoed.
Deelnemer De vakspecialist die offerteaanvragen ontvangt om potentiële klanten (de Aanvragers) een aanbod te doen voor de uitvoering van een dienst.
Handelsregister Het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Instellingen De in het Account opgeslagen gegevens en criteria voor de uitvoering van de dienst.
Klantenservice De voor de Deelnemer beschikbare ondersteuning welke te bereiken is via mail ([email protected]) of telefonisch 030 – 790 02 75 (lokaal tarief).
Tarief Het verschuldigde bedrag voor een geaccepteerde Offerteaanvraag.
Looptijd De duur van de overeenkomst die van toepassing is, ook wel Contractduur.
Offerteaanvraag De aanvraag van een Aanvrager via de website van Homedeal met een omschrijving van de uit te voeren dienst. In de korte vorm Aanvraag, als ook de term Leads verwijzen naar de Offerteaanvragen zoals hier bedoeld.
Overeenkomst Elke overeenkomst die wordt gesloten tussen Homedeal en de Deelnemer gedurende een bepaalde Periode.
Periode Een specifieke periode die wordt gebruikt om de duur en facturering van een contract te bepalen, welke een maand duurt vanaf de startdatum en hierdoor niet gelijk loopt aan de kalendermaand.
Reactietegoed Het Reactietegoed zoals beschreven in 6.2.2 t/m 6.2.6. In de korte vorm Tegoed verwijst ook naar het Reactietegoed zoals hier beschreven.
Reclameren Het terugsturen van Offerteaanvragen, zie voorwaarden in artikel 10.
Vermelding Het actieve Account van de Deelnemer met een abonnement conform artikel 6.
Vergrendeld/Ontgrendeld Bij Vergrendelde aanvragen zijn de contactgegevens van de Aanvrager nog niet zichtbaar, bij Ontgrendelde aanvragen wel. Vergrendelde aanvragen worden bij de afrekening buiten beschouwing gelaten.
Werkgebied Het gebied waarvan de Deelnemer heeft aangegeven aanvragen uit te willen ontvangen op basis van een radius of postcodegebied.

Artikel 2: Identiteit ondernemer

2.1 Homedeal is een van de handelsnamen van Skydreams B.V. Ze handelt eveneens onder de handelsnamen Moving24 en Weddingspaces.
2.2 Skydreams B.V. is gevestigd aan het Godebaldkwartier 371, 3511 DT te Utrecht en in het Handelsregister geregistreerd onder kvk-nummer: 24330161.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, welke worden gesloten tussen Homedeal en de Deelnemer.
De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk afgewezen.
3.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt aangegeven welke standaardbedingen van toepassing zijn indien er een overeenkomst tot stand komt door middel van het gebruik van de website van Homedeal.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de Deelnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Homedeal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Homedeal zijn in te zien en dat deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Deelnemer zo spoedig mogelijk (elektronisch) worden toegezonden.
3.3 Deelnemers die gebruikmaken van de dienst van Homedeal erkennen daarmee dat zij deze Algemene Voorwaarden hebben gelezen en de toepassing ervan accepteren.
3.4 Homedeal is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Homedeal deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Deelnemer. Indien de Deelnemer met de nieuwe wijzigingen niet akkoord kan gaan, dan kan de Deelnemer de Overeenkomst tussen partijen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

Artikel 4: Dienstverlening

4.1 Homedeal biedt een bemiddelingsdienst waarbij vakspecialisten (de Deelnemers) de aanvragen ontvangen van particulieren en bedrijven (de Aanvragers) die een offerte hebben aangevraagd voor één of meerdere vakspecialisten. De dienst van Homedeal stelt Deelnemers in staat om in contact te komen met potentiële klanten en stelt de Aanvragers in staat om bij één of meer bedrijven offertes aan te vragen.
4.2 Homedeal levert de Deelnemers uitsluitend Offerteaanvragen en garandeert niet dat hier omzet uit voortvloeit.
4.3 Om gebruik te mogen maken van de diensten van Homedeal, is de Deelnemer ten minste verplicht om aan het onderstaande te voldoen:
● In het Handelsregister geregistreerd te zijn als bedrijf, zoals wettelijk voorgeschreven.
● Voor de diensten die de Deelnemer aanbiedt de benodigde kwalificaties en kennis te beschikken om deze diensten te kunnen en mogen uitvoeren.
● Overeengekomen Offerteaanvragen uit te voeren en zelf te factureren.
4.4 Het niet naleven van de voorwaarden gesteld in bovenstaand artikel 4.3 kan leiden tot het onmiddellijk opschorten of beëindigen van de vermelding van de Deelnemer, zonder restitutie van eerder betaalde bedragen aan Homedeal.

Artikel 5: Offerteaanvragen

5.1 Homedeal zendt de Deelnemers Offerteaanvragen (van Aanvragers) door op basis van de in het Account van de Deelnemer ingestelde criteria, hierna te noemen Instellingen, zoals vakgebied(en), werkgebied en een eventueel maximum.
5.2 De Instellingen van de Deelnemer kunnen door de Deelnemer in zijn/haar online Account worden ingezien en beheerd. Homedeal kan ook helpen bij het instellen van het account (via de Klantenservice).
5.3 De Deelnemer accepteert dat het aanbod aan Offerteaanvragen via Homedeal varieert en dat het aanbod van Offerteaanvragen niet gegarandeerd is.
5.4 Homedeal draagt zorg voor voldoende informatie om de Deelnemer in staat te stellen contact op te nemen met de Aanvrager. Wanneer dit niet het geval is dan is de Offerteaanvraag te Reclameren (zie ook artikel 10).
5.5 Homedeal garandeert een limiet op het aantal Deelnemers waar de gegevens van een Offerteaanvraag naartoe worden gestuurd. Dit varieert per categorie maar betreft niet meer dan zes (6) Deelnemers. Het maximum wordt bepaald op basis van verschillende factoren zoals vraag, aanbod, seizoen of andere relevante parameters. Homedeal kan het maximaal aantal Deelnemers op ieder moment wijzigen zonder Deelnemers hierover te informeren, met als doel om snel te reageren op marktveranderingen en zo een optimale balans te houden tussen de behoeften van Deelnemers en Homedeal.
5.6 Mocht de door de Deelnemer geselecteerde regio vol zijn, dan wordt de Deelnemer hiervoor op een wachtlijst geplaatst. Zodra deze weer beschikbaar is, wordt dit door middel van een mailbericht kenbaar gemaakt aan de Deelnemer.
5.7 Om zo optimaal mogelijk te profiteren van de Offerteaanvragen, raadt Homedeal de Deelnemer aan om:
● binnen een (1) werkdag contact op te nemen met de Aanvrager.
● bij geen contact nog minimaal twee (2) extra pogingen te doen, ofwel telefonisch ofwel via e-mail.
● bij een complexe opdracht uiterlijk binnen drie (3) dagen een afspraak te maken om de opdracht op locatie te bekijken.
● bij een eenvoudige opdracht de opdracht details telefonisch (of per e-mail) te bespreken.
● na bezichtiging of telefonische bespreking een concurrerende offerte uit te werken en deze kosteloos per e-mail of per post aan de Aanvrager te zenden.
● de Aanvrager te bellen na het versturen van de offerte om te controleren of deze goed is ontvangen. Na vijf (5) dagen neemt de Deelnemer opnieuw contact op met de Aanvrager om te informeren of er al een keuze is gemaakt uit de offertes.
● de gemaakte afspraken en gestelde tijdslimieten in de offerte na te leven.
● zich aan de standaarden te houden zoals deze gelden binnen de beroepsgroep.
● diensten te bieden van een kwaliteit die tegemoet komt aan de in redelijkheid te stellen wensen van de Aanvrager.
● een goede nazorg te leveren aan de Aanvrager.

Artikel 6: Vermelding

6.1 Homedeal Continu 6.1.1 Bij Homedeal Continu worden aanvragen die voldoen aan de Instellingen van de Deelnemer direct doorgestuurd met de contactgegevens van de Aanvrager, Deelnemer kan direct reageren op de Offerteaanvraag.
6.1.2 Homedeal Continu biedt de mogelijkheid om een maximum in te stellen om hiermee een bovengrens te stellen aan de factuur. Het maximum kan een bedrag of aantal Offerteaanvragen zijn. Wanneer het maximum is overschreden worden in die Periode geen Offerteaanvragen meer doorgestuurd.
6.1.3 Bij Homedeal Continu betaalt de Deelnemer per verstuurde offerteaanvraag. Tarieven zijn nader toegelicht in artikel 7.
6.2 Homedeal Select 6.2.1 Bij Homedeal Select worden aanvragen die voldoen aan de Instellingen van de Deelnemer direct doorgestuurd, echter met de contactgegevens van de Aanvrager Vergrendeld. Deelnemer kan op basis van de informatie door Aanvrager verstrekt kiezen deze Offerteaanvraag te Ontgrendelen. Na ontgrendeling worden de contactgegevens van de Aanvrager beschikbaar en kan er gereageerd worden.
6.2.2 Homedeal Select werkt met een maandelijks Reactietegoed van een vast bedrag. Dit vaste maandbedrag wordt ook wel de Bundel genoemd. Gedurende de Looptijd ontvangt de Deelnemer iedere Periode nieuw Reactietegoed.
6.2.3 Reactietegoed kan gebruikt worden tot twaalf (12) maanden vanaf het moment dat het Reactietegoed is toegevoegd aan het account van de Deelnemer.
6.2.4 Na beëindiging van Homedeal Select blijft het Reactietegoed drie (3) maanden in het Account bewaard, na drie (3) maanden komt het Reactietegoed te vervallen. Wanneer de Deelnemer binnen drie (3) maanden een nieuwe Vermelding van Homedeal Select aangaat kan het Reactietegoed worden meegenomen en gebruikt. Het beëindigen van het abonnement wordt toegelicht in artikel 13.
6.2.5 Voor Offerteaanvragen die door de Deelnemer ontgrendeld zijn wordt het tarief van de Offerteaanvraag op het Reactietegoed in mindering gebracht, deze aanvragen vallen Binnen de Bundel. Tarieven zijn nader toegelicht in artikel 7.
6.2.6 Wanneer het Reactietegoed ontoereikend is kan de Deelnemer nog steeds Offerteaanvragen Ontgrendelen, deze Offerteaanvragen worden apart op de factuur in rekening gebracht, deze aanvragen vallen Buiten de Bundel.
6.2.6 Reactietegoed kan uitsluitend worden gebruikt om Offerteaanvragen mee te Ontgrendelen. Reactietegoed kan niet gebruikt worden om openstaande facturen mee te verrekenen en wordt niet uitbetaald.
6.3 Wijzigen van de vermelding 6.3.1 De Deelnemer kan wijzigingen doorvoeren via het online Account, door telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice of door het versturen van een e-mail naar [email protected] 6.3.2 Homedeal verwerkt alle wijzigingen binnen maximaal twee (2) werkdagen na ontvangst daarvan. Wijzigingen die via het online Account worden doorgevoerd, zijn direct zichtbaar.
6.3.3 Homedeal behoudt zich het recht voor substantiële wijzigingen ter zake de Vermelding van de Deelnemer te weigeren. De Deelnemer wordt hiervan binnen twee (2) werkdagen op de hoogte gesteld.
6.3.4 De Deelnemer aan het Homedeal Continu abonnement mag het maximaal aantal te ontvangen offerteaanvragen op ieder moment verhogen of verlagen.
6.3.5 De Deelnemer aan de Homedeal Select vermelding kan het maandelijkse Reactietegoed verhogen via het online account of door contact op te nemen met een Homedeal Account Manager.
6.3.6 De Deelnemer aan de Homedeal Select vermelding kan het abonnement niet verlagen binnen de looptijd.
6.4 Proefperiode 6.4.1 De Proefperiode is een periode waarin een nieuwe Deelnemer kosteloos of met een kortingsaanbieding de dienstverlening kan proberen. Hiervoor gelden de tijdens de aanmelding lopende acties.
6.4.2 Homedeal behoudt zich het recht voor een Deelnemer de proefperiode te weigeren, zonder opgaaf van reden.
6.4.3 Homedeal behoudt zich het recht voor om een aanmelding van een Deelnemer te weigeren of de Proefperiode tussentijds te beëindigen om welke reden dan ook, zonder opgaaf van reden.
6.4.4 De Deelnemer heeft uitsluitend recht op een proefperiode wanneer er niet eerder gebruik is gemaakt van Homedeal of een andere website van Skydreams B.V.
6.4.5 Het ontvangen van Offerteaanvragen tijdens de proefperiode is niet gegarandeerd.

Artikel 7: Tarieven

7.1 Homedeal hanteert een flexibel prijsstellingssysteem waarbij de tarieven per Offerteaanvraag kunnen variëren op basis van verschillende factoren, zoals vraag, aanbod, seizoensgebondenheid of andere relevante parameters, met als doel om de tarieven per Offerteaanvraag in real-time aan te passen en zo een optimale balans te bereiken tussen de behoeften van de Deelnemer en Homedeal.
7.2 De tarieven per Offerteaanvraag staan vermeld op de Aanvraag die via het Online Account ontgrendeld kan worden. Door te ontgrendelen stemt Deelnemer ermee in om het gecommuniceerde tarief te betalen. Het voorgaande geldt niet voor Deelnemers met een Homedeal Continu abonnement. Deelnemers aan Homedeal Continu gaan automatisch akkoord met de tarieven per Offerteaanvraag die op dat moment van toepassing zijn.
7.3 Homedeal is te allen tijde gerechtigd de abonnementsprijzen of haar tariefstructuur aan te passen. Bij dergelijke wijzigingen wordt Deelnemer minimaal tien (10) dagen voor de doorvoering per e-mail op de hoogte gebracht. Het voorgaande geldt niet voor de tarieven per Offerteaanvraag. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door Homedeal worden gewijzigd, tenzij er schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat tarieven per Offerteaanvraag voor een bepaalde periode gelden.
7.4 Indien Deelnemer niet akkoord wenst te gaan met wijziging genoemd in artikel 7.3, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te beëindigen volgens de hiervoor in artikel 13 omschreven wijze.
7.5 Homedeal kan geen enkele aanspraak maken op commissie over bedragen die door Aanvragers aan Deelnemers zijn betaald voor diensten verricht door Deelnemers.
7.6 Alle in het Account vermelde tarieven luiden in euro’s (€) en zijn exclusief van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 8: Facturatie en betaling

8.1 De Deelnemer gaat akkoord met betaling per automatische incasso of betaling per factuur. Bij automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag automatisch afgeschreven binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij betaling per factuur dient de Deelnemer het verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
8.2 De Deelnemer van Homedeal Continu ontvangt in de eerste week van de maand een factuur van de ontvangen Offerteaanvragen in de daaraan voorafgaande maand. In het online Account en op de factuur kan de Deelnemer de ontvangen en gereclameerde Offerteaanvragen inzien, gespecificeerd met de unieke nummers van de Offerteaanvragen.
8.3 De Deelnemer van Homedeal Select ontvangt in de eerste week van elke maand een factuur met een vaste prijs van het gekozen abonnement en Ontgrendelde Offerteaanvragen Buiten de Bundel inclusief eventuele correcties van geaccepteerde en afgewezen reclamaties.
8.4 Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Eventuele correcties worden verrekend met de factuur van de lopende maand. Dit kan worden gestuurd naar [email protected].
8.5 Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald, wordt de vermelding opgeschort. Maandelijkse vaste kosten voor het door de Deelnemer afgesloten maandabonnement worden nog wel in rekening gebracht.
8.6 Wanneer de Deelnemer niet aan de vastgestelde betalingstermijn voldoet, zal de Deelnemer worden gemaand tot betaling over te gaan. Als de Deelnemer aan deze aanmaning geen gehoor geeft wordt de zaak ter incasso uit handen gegeven.

Artikel 9: Verstrekte informatie

9.1 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over diens bedrijf aan Homedeal. Homedeal is niet aansprakelijk voor misvattingen of incorrecte gegevens. De Deelnemer is eveneens verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bedrijfsinformatie.
9.2 De Deelnemer verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan Homedeal. Naar dit e-mailadres worden de offerteaanvragen gestuurd. Homedeal is niet aansprakelijk voor eventuele niet ontvangen Offerteaanvragen. De Deelnemer gaat akkoord met het betalen voor alle (Ontgrendelde) Offerteaanvragen die verstuurd zijn naar het door de Deelnemer verstrekte e-mailadres.
9.3 Op basis van de Handelsregisterwet is de Deelnemer verplicht zich te registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deelnemer verplicht zich het betreffende KvK-nummer aan Homedeal door te geven.
9.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om de juistheid en geldigheid van hun certificeringen aan te tonen en deze up-to-date te houden. Aanvragers worden aangemoedigd om zelf de benodigde verificaties en controle uit te voeren voordat ze een Deelnemer selecteren. Homedeal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies, kosten of claims voortvloeiend uit de handelingen, nalatigheden of onjuiste certificeringen van de Deelnemer op ons platform. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen en het maken van weloverwogen beslissingen bij het selecteren en inhuren van een Deelnemer.
9.5 Homedeal accepteert geen enkele vorm van identiteitsfraude. Dit omvat het gebruik van valse identiteiten, het vervalsen van documenten, of het bewust misleiden van andere Deelnemers en/of Aanvragers. Indien Homedeal vermoedens heeft van identiteitsfraude, behoudt het bedrijf zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, zoals het opvragen van extra documentatie ter verificatie.
9.6 Homedeal behoudt zich het recht voor om Deelnemers te verwijderen van het platform indien blijkt dat zij onjuiste of misleidende certificeringen hebben verstrekt. We stellen feedback van Aanvragers op prijs om de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze Deelnemers te waarborgen.

Artikel 10: Reclameren van offerteaanvragen

10.1 Om een aanvraag te reclameren, dient de Deelnemer een verzoek tot reclamatie in te dienen via het Online Account binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de offerteaanvraag. Homedeal zal aan de hand van artikel 10.2 bepalen of het verzoek tot reclamatie gehonoreerd wordt. Homedeal zal een e-mail ter bevestiging sturen dat de reclamatie in goede orde is ontvangen. Maandelijks wordt berekend of de reclamatie gecrediteerd zal worden. Het in artikel 10.4 van deze algemene voorwaarden bepaalde is van toepassing. Specificaties worden vermeld op de factuur.
10.2 Reclamaties van offerteaanvragen worden gehonoreerd in de volgende gevallen:

Identieke aanvraag:
De gegevens van de Aanvrager komen overeen met een aanvraag waarvoor de Deelnemer al eerder heeft betaald vanwege een eerdere offerteaanvraag via Homedeal of partnerwebsites in de voorgaande dertig (30) dagen.

Foutieve contactgegevens:
Het telefoonnummer en het e-mailadres van de Aanvrager is onjuist, waardoor de Deelnemer geen contact kan opnemen met de Aanvrager.

Onjuiste categorie:
De opdrachtbeschrijving komt niet overeen met de categorie of rubriek waarin de Aanvrager een Aanvraag heeft gedaan.

Komt niet overeen met het ingestelde filter:
De offerteaanvraag kwam niet overeen met de filtercriteria van de Deelnemer op het moment dat de Aanvraag werd ingediend.

Foutieve aanvraag:
De offerteaanvraag bevat de opdrachtbeschrijving van een service die Homedeal niet aanbiedt via het platform.

Onredelijke uitvoerdatum:
De aangevraagde uitvoerdatum is ofwel te snel (binnen 5 dagen) of te ver weg (meer dan 12 maanden).

Project reeds voltooid:
De offerteaanvraag is, ondanks dat de Deelnemer binnen 24 uur contact heeft opgenomen met de Aanvrager, reeds voltooid.

10.3 De Deelnemer dient de reclamaties zoveel mogelijk in de betreffende maand door te geven. Indien Homedeal reclamaties ontvangt van offerteaanvragen uit de daaraan voorafgaande maand, zullen deze indien ze worden gehonoreerd op de factuur van de lopende maand worden verrekend.
10.4 Het systeem crediteert de gereclameerde aanvragen tot een maximum welke is bepaald volgens het uitsluitende oordeel van Homedeal op basis van verschillende factoren zoals vraag, aanbod, seizoensgebondenheid of andere relevante parameters.
10.5 Het is Deelnemers na opzegging van een vermelding niet toegestaan om nog reclamaties in te dienen.

Artikel 11: Aanbiedingen en kortingen

11.1 Homedeal verstrekt per Deelnemer slechts eenmalig een aanbieding, ongeacht het aantal vermeldingen bij Skydreams B.V. onder de handelsnamen Moving24 en Weddingspaces aangeboden diensten.
11.2 Homedeal behoudt zich het recht aanbiedingen of verleende kortingen te wijzigen of in te trekken.
11.3 Homedeal kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Deelnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
11.4 Een aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding.
11.5 Wanneer de Deelnemer zijn vermelding opzegt, komen de toegekende aanbiedingen en kortingen vanaf de datum van opzegging te vervallen.

Artikel 12: Tijdelijk stopzetten van de vermelding

12.1 De Deelnemer aan het Homedeal Continu abonnement beschikt over de mogelijkheid om de vermelding op Homedeal tijdelijk stop te zetten. Dit kan tot maximaal 21 aaneengesloten dagen, maximaal drie keer per jaar. Hierbij behoudt de Deelnemer zijn werkgebied.
12.2 Wanneer de Deelnemer aan Homedeal Continu voor meer dan 21 aaneengesloten dagen of meer dan drie keer per jaar de dienst wil pauzeren, wordt zijn vermelding stopgezet en de regio vrijgegeven.
12.3 Het is als Deelnemer aan Homedeal Select niet mogelijk om de dienst te pauzeren.

Artikel 13: Contractduur en opzegging

13.1 Overeenkomsten kunnen, naar keuze van partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Homedeal beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.
13.2 Homedeal hanteert bij deelname aan Homedeal Continu geen minimale looptijd. De Deelnemer aan Homedeal Continu kan te allen tijde per direct de vermelding opzeggen.
13.3 De Deelnemer aan Homedeal Continu kan de vermelding op Homedeal opzeggen per e-mail, aangetekende brief of per telefoon. Homedeal zal de stopzetting van de vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen na de ontvangst daarvan verwerken. De Deelnemer hoeft niet te betalen voor de offerteaanvragen die zijn verstuurd in de periode tussen het verzoek tot stopzetting en het daadwerkelijke moment van stopzetting van de vermelding.
13.4 Bij deelname aan Homedeal Select (12 maanden) kan de Deelnemer zijn contract niet tussentijds opzeggen. Wanneer de deelnemer het contract na de contractperiode niet wilt verlengen kan dit tot een maand voor het verstrijken van de einddatum kenbaar worden gemaakt per e-mail, aangetekende brief of per telefoon. Homedeal zal de stopzetting van de vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken.
13.5 Bij Homedeal Select (1 maand) kan de Deelnemer zijn account elk moment opzeggen. De Deelnemer zal tegoed kunnen besteden tot de einddatum van het contract. Wanneer de Deelnemer het contract na de contractperiode niet wilt verlengen kan dit tot een dag voor het verstrijken van de einddatum kenbaar worden gemaakt per e-mail, aangetekende brief of per telefoon. Homedeal zal de stopzetting van de vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken.
13.6 Het contract van de Deelnemer aan Homedeal Select zal behoudens opzegging automatisch worden verlengd met dezelfde periode (1 of 12 maanden), instellingen en met de bij ons bekende gegevens.
13.7 Elke Deelnemer erkent dat op het moment van opzegging van de vermelding, alle openstaande bedragen aan Homedeal nog verschuldigd zijn en betaald dienen te worden.
13.8 Homedeal behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een bedrijf uit te sluiten van deelname zonder voorafgaand bericht en zonder opgaaf van reden.
13.9 In het geval van een langdurige inactiviteit van twaalf (12) maanden tijdens Homedeal Select kan Homedeal de keuze maken om het abonnement te beëindigen of te verlagen. Overgebleven Reactietegoed wordt niet uitbetaald in Euro’s. Het in artikel 6.2.6 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van toepassing. Inactiviteit van het account wordt gedefinieerd als een periode van twaalf (12) kalendermaanden waarin geen enkele aanvraag wordt ontgrendeld.

Artikel 14: Reviews

14.1 Een Aanvrager heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan het Bedrijfsprofiel van de Deelnemer met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Aanvrager verstrekt. Aanvrager zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd door Homedeal.
14.2 De inhoud van een review wordt bepaald door een Aanvrager en Homedeal heeft daar in beginsel geen invloed op. Aanvrager is zich ervan bewust dat reviews over een Deelnemer geen garantie geven over de kwaliteit van een Deelnemer en de door hem te verrichten werkzaamheden. Homedeal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Homedeal is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat een Aanvrager vertrouwt op een op het Platform gepubliceerde review of die op enige andere wijze voortvloeit uit een review (met dien verstande dat dit beding Homedeal ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt).
14.3 Homedeal is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen of aan te passen op verzoek van de Aanvrager. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de voorwaarden van Homedeal.
14.4 Een review dient, naast het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
(a) een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
(b) een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten van een Deelnemer of een andere Aanvrager of natuurlijke persoon;
(c) een review mag geen links en/of scripts bevatten;
(d) een review mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten; en (e) een review dient te zijn toegevoegd door de Aanvrager en dient betrekking te hebben op de Deelnemer van wie de Aanvrager een reactie heeft gekregen en/of waarmee de Aanvrager een overeenkomst heeft gesloten.
14.5 Homedeal voert een aantal stappen uit om te zorgen dat reviews geplaatst worden door Aanvragers die de opdracht (gedeeltelijk) hebben laten uitvoeren door de betreffende Deelnemer. Om een review te plaatsen, moeten Aanvragers een Aanvraag geplaatst hebben, en de Deelnemer op het Platform hebben aangemerkt als degene die de opdracht heeft aangenomen en/of (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd. Homedeal staat geen betaalde of gesponsorde reviews toe en alle Reviews zijn daardoor vrijwillig geplaatst, zonder beloning of betaling. Homedeal publiceert alle geplaatste geldige Reviews.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 De Deelnemer stelt zich op de hoogte van veranderingen in de algemene voorwaarden door deze regelmatig in te zien.
15.2 Homedeal is nimmer aansprakelijk voor claims die verband houden met een geschil tussen Aanvrager en Deelnemer als onderdeel van het contract van een Deelnemer met, of een levering van een dienst aan, een Aanvrager. De Deelnemer vrijwaart Homedeal in geval van een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de Deelnemer aangaande een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van de Deelnemer jegens de Aanvrager.
15.3 Homedeal is geen partij bij de al dan niet via de website van Homedeal tussen Deelnemers en Aanvragers tot stand gekomen overeenkomsten. Homedeal biedt geen enkele garantie met betrekking tot: de mate van interesse van Aanvragers, de wens tot uitvoering van een opdracht, de kredietwaardigheid of het vermogen van Aanvragers om Deelnemers te betalen, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie, de totstandkoming van een daadwerkelijke overeenkomst voor het verlenen van diensten tussen de Deelnemer en de Aanvrager.
15.4 Homedeal is in geen enkel geval aansprakelijk voor de door de Deelnemer in het kader van de met Homedeal gesloten overeenkomst geleden schade hoe ook genaamd behoudens ingeval er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid. In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal door de Deelnemer betaalde bedrag aan Homedeal tijdens de voorafgaande 12 maanden.
15.5 Homedeal is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Homedeal ontstaat. Homedeal is niet verplicht om Deelnemers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 16: Eigendomsrecht

16.1 De naam, handelsmerken en logo’s van Homedeal en (de inhoud van) de door Homedeal uitgegeven websites zijn eigendom van Homedeal en mogen nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homedeal. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens die hij verstrekt aan Homedeal, met uitzondering van de namen, handelsmerken en logo’s van Deelnemer, exclusief eigendom worden van Homedeal. Homedeal is gerechtigd deze gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk te publiceren op door Homedeal uitgegeven websites of in marketing documenten zonder daarvoor enige vorm van vergoeding aan de Deelnemer verschuldigd te zijn. De Deelnemer staat Homedeal toe om via een online of offline medium de navolgende zaken te publiceren: zijn naam en bedrijfsnaam, zijn profiel op Homedeal, zijn kwalificaties en zijn lidmaatschappen van associaties of federaties, zijn logo’s en handelsmerken, zijn opmerkingen en beoordelingen over de diensten van Homedeal, opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers alsmede foto’s die de Deelnemer heeft aangeboden aan Homedeal om de diensten van de Deelnemer of Homedeal te promoten. De Deelnemer staat er voor in dat hij alle rechten bezit van de inhoud die wordt verstrekt aan Homedeal en dat die inhoud geen inbreuk vormt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Homedeal behoudt zich te allen tijde het recht voor om enige inhoud te weigeren of te verwijderen waarvan men vermoedt dat deze niet conform de redactionele voorschriften is of dat deze in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
16.2 Homedeal kan Aanvragers met behulp van een enquête vragen om opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores ten aanzien van diensten verricht door de Deelnemers. De Deelnemer accepteert met het oog daarop dat Homedeal contact opneemt met de klanten van de Deelnemers. De Deelnemer aanvaardt dat alle informatie die Homedeal via deze weg verkrijgt, het exclusieve eigendom wordt van Homedeal en dat deze informatie geheel of gedeeltelijk gepubliceerd mag worden op websites uitgegeven door Homedeal of in marketing documenten zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer aanvaardt dat de Aanvragers opmerkingen en beoordelingen kunnen geven over de verrichtte diensten. Homedeal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers die gepubliceerd worden op websites uitgegeven door Homedeal. Bovendien accepteert de Deelnemer dat hij niet bevoegd is dergelijke informatie te reproduceren, te publiceren of te gebruiken of ermee te adverteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homedeal. Elk niet goedgekeurd gebruik van bovenstaande informatie kan leiden tot rechtsmaatregelen, beëindiging van de vermelding van de Deelnemer op Homedeal en ontbinding van de betreffende overeenkomst.

Artikel 17: Vrijwaring

17.1 De Deelnemer vrijwaart Homedeal daaronder mede begrepen aandeelhouders bestuurders, Deelnemers, personeel van Homedeal, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (de Gevrijwaarde Partijen) voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd en van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze, direct of indirect, verband houden met de door Deelnemer voor Aanvragers of relaties daarvan verrichte werkzaamheden.

Artikel 18: Privacy

18.1 De Deelnemer dient zich te houden aan de regels omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De offerteaanvragen die de Deelnemer van Homedeal ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, namelijk het uitbrengen van een offerte. De overdracht van offerteaanvragen door de Deelnemer aan derde partijen, hetzij gratis, hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners of onderaannemers, is ten strengste verboden. Indien Homedeal dit opmerkt, zal de vermelding van de Deelnemer worden stopgezet en wordt een geldboete opgelegd van € 500,- per doorgestuurde offerteaanvraag.

Artikel 19: Partiële nietigheid

19.1 Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
19.2 De volgende artikelen blijven als post-contractuele beding van toepassing indien de overeenkomst ongeacht de wijze waarop, is beëindigd: 8.1 – 8.5, 8.7 – 8.8, 10.5, 13.7, 15.2 – 18.1, 18.3, 19.1 – 19.2.

Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Homedeal en Deelnemer, of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij Homedeal er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Deelnemer te onderwerpen.
20.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *